fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning?
Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

Vad är mobbning?

Vad är mobbning?

Att gräla och vara av olika åsikt är inte mobbning

Konflikter och gräl hör till mänskliga relationer. De uppstår i situationer, då människor är av olika åsikt eller vill olika saker. Vi tar inte alltid andras känslor i beaktande då vi vill förverkliga våra egna mål. Skolbarn är heller inga undantag i detta hänseende. De meningsskiljaktigheter som uppstår i barns och ungas relationer är i sig ingen dålig sak. Trots att meningsskiljaktigheterna ibland kan göra oss illa till mods, lär de oss viktiga saker, såsom att handskas med känslor och att reda ut konflikter. Konflikter och gräl skiljer sig från mobbning genom att de oftast är övergående och momentana och det inte är en och samma elev som ständigt blir utsatt. Vad är mobbining?

 

Att retas eller leka häftigt är inte att mobba

Att retas eller leka häftigt är inte att mobba

Avsikten med lek är inte att såra eller skada andra. Det är viktigt att alla som deltar i leken godkänner den och anser att leken verkligen är en lek. Ibland kan ord eller handlingar som sägs på skoj ändå såra eller göra ont, men då är följden att man försöker bli sams och be om ursäkt. Deltagarna försöker i framtiden undvika sådana handlingar som de vet att sårar andra. I motsats till mobbning, råder det i leken en gemensam överenskommelse och ömsesidig respekt.

Ofta hör man sägas ”Det var bara på skoj, vi menade inte allvar”. Hur ska man förhålla sig till sådant? För det första lönar det sig att utreda om alla faktiskt är av samma åsikt, tyckte alla att det var skoj? Ifall man inte är säker, lönar det sig att diskutera saken med barnen. Vuxna kan i osäkra fall handleda barnen och berätta vad det är som skiljer mobbning från lek. Till leken hör att alla har roligt.


Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

Det är fråga om mobbning när en och samma elev utsätts för avsiktliga och återkommande negativa handlingar som gör att han eller hon börjar må dåligt. Den mobbade har svårt att försvara sig mot den eller de som mobbar.

Att handlingarna är återkommande betyder att samma elev om och om igen faller offer för andras elaka handlingar. Mobbning kan fortsätta från år(skurs) till år(skurs) och över stadiegränser. Med avsiktligheten avses att handlingarna verkligen är ämnade att såra, orsaka skada och illamående. Ibland kan man såra någon av misstag. Då ska man också reda upp saken, även om det inte är fråga om egentlig mobbning. Att den mobbade har svårt att försvara sig betyder att den mobbade på ett eller annat sätt är i en svagare position än mobbaren. Den mobbade kan vara fysiskt svag, väldigt blyg eller råka vara en ny elev i klassen som ännu inte har hunnit få en kamratkrets som kan fungera som ett skydd mot mobbning.

Enligt forskning råkar 10–20 procent av eleverna i åk 1–6 och 5–10 procent av eleverna i åk 7–9 ut för mobbning. Långt ifrån alla berättar om mobbningen för någon. Orsaken till att man inte berättar om mobbningen, är rädslan för att mobbningen ska bli värre eller tidigare erfarenheter om att det ändå inte hjälper att berätta. Att erkänna att man inte blir godkänd av kompisar är en svår sak för vem som helst.

Mobbning är handlingar som är avsiktliga och återkommande och som riktar sig mot en försvarslös person

Välmenande komentarer, men…

Förutom att mobbningen påverkar den mobbade, påverkar den även hans eller hennes närmaste krets. Efter att vi har fått vetskap om mobbningen, tar vi ställning till den och försöker lindra den mobbades omständigheter. Bra! Ibland kan våra kommentarer i själva verket försämra situationen och t.o.m. förorsaka mera problem. Ord och meningar som uttrycks slarvigt eller oaktsamt kan väcka skuld och skamkänslor. Nedan följer kommentarer som ibland förs på tal, när man talar om mobbning.

”Jag blev också mobbad i skolan, men det har intepåverkat mig på något sätt.”

Ofta sägs dessa ord med ett irriterat tonfall, alldeles som om den som säger det fortfarande skulle vara förargad. Om mobbningen inte har inverkat på något sätt, kan man fråga om det verkligen har varit fråga om mobbning eller till exempel om en konflikt eller ett gräl mellan två jämnstarka. Ur ett mobbat barns perspektiv kan kommentaren upplevas som att man försöker undervärdera eller negligera dennas problem.

”Du måste lära dig att stå på dig.”

Att kunna försvara sig är nyttigt och det kan man säkert lära sig. En annan fråga är om det är just i mobbningssituationer som barnet bör lära sig detta. Mobbning innebär att skada någon som är i svagare ställning och inte kan försvara sig. I sådana situationer är det speciellt svårt, t.o.m. omöjligt, att börja försvara sig själv. När man ställer krav på att den mobbade ska försvara sig, flyttas ansvaret på honom eller henne att ensam klara sig ur situationen. Att be om hjälp är inte ett tecken på att barnet inte skulle klara av att försvara sig själv, utan ett bevis på mod och självkännedom i sådana situationer där de egna resurserna inte räcker till.

”Mobbning bara danar karaktären och ökar förmågan att klara sig i svåra situationer.”

Med stöd av forskning vet man att både kort- och långtidseffekterna av mobbning inverkar på den mobbades förmåga att klara sig ur svåra situationer. Mobbning skadar den mobbades självförtroende och tillit till andra människor. Mobbning förbättrar alltså inte förmågan att klara sig i svåra situationer och ingen ska behöva ta emot ”lektioner i fostrande syfte” genom mobbning. Utveckling av och tillväxt i personligheten förverkligas bäst i en sådan växelverkan, där det råder förtroende och tillit mellan parterna.

”Tanklösa ord kan såra som svärd”

Enskilda ord som man uttalar t.ex. i samband med gräl försvinner så småningom ur tankarna, men verbal mobbning som är både återkommande och systematisk lämnar spår för alltid. Ordens skadliga kraft slår om och om igen mot den mobbades självkänsla och jagbild, vilket utgör en risk för den mobbades välmåendet här och nu, men även senare.

”Det där är inte mobbning utan barns lek och kiv. Man ska inte ta åt sig av lek.”

Mobbning är andras elaka verbala, fysiska eller indirekta kränkningar. Mobbning, i ordets rätta bemärkelse, ligger långt från lek. Den genuina lekens mål är inte att såra och göra varandra illa, utan att ha roligt tillsammans.

Att visa att man stöder och hjälper den som är mobbad är av största vikt. De som säger ovanstående saker har inte förstått hurdan inverkan och skadlig effekt mobbningen har på den mobbade. Att bli utsatt för mobbning är speciellt svårt p.g.a. två orsaker. För det första är mobbning inte en engångsföreteelse utan något som pågått länge och som fortsätter oförändrat från skolår till skolår. För det andra sker inte mobbningen separat från klassens övriga sociala liv – ofta innebär mobbningen att den mobbade helt och hållet förlorar sitt människovärde både i klassen och i den övriga kompisgruppen.

Mobbning skiljer sig

från lek och gräl genom att mobbningen är

  1. avsiktlig,
  2. återkommande och
  3. att den mobbade är försvarslös eller i en svagare position än de(n) som mobbar.

Andras kommentarer kan bara göra den mobbade mera illa, speciellt om kommentarerna är okänsliga och skuldbeläggande. Mobbning är inte harmlösa lekar, det är inte heller något som man undgår genom att ge tillbaka med samma mått och det danar ingens karaktär. Mobbning är alltid en allvarlig kränkning av en annan människas rättigheter och människovärde. Att bli mobbad utgör en risk för den mobbades välmående och senare utveckling.

Mobbning skiljer sig