KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Personalenkäten öppen ännu tills den 6.6.2014!

Personalenkäten öppen ännu tills den 6.6.2014!

23.05.2014

Personalens situationskartläggning, som hör till KiVa-skola projektet, är öppen för KiVa-skolorna dygnet runt ända till den 6.6.2014. Instruktioner för besvarandet av enkäten har skickats ut till skolornas rektorer och kontaktpersoner per e-post. Omkring 550 skolor har redan besvarat enkäten!

Med hjälp av feedbacken från personalenkäten kan personalen i KiVa-skolorna utvärdera sitt antimobbningsarbete och jämföra det med tidigare års KiVa-arbete, om enkäten besvarats tidigare. Dessutom kan personalen jämföra antimobbningsarbetet i den egna skolan med de andra skolor som besvarat enkäten. 

Det antimobbningsarbete som personalen gjort under läsåret kan även jämföras med elevenkätens svar; om hur eleverna upplever skolans mobbningssituation och atmosfär.

Feedbacken från både elev- och personalenkäten kan vara till hjälp i planeringen av följande läsårs antimobbningsarbete. Vi skickar denna feedback som samlar personalens svar till KiVa-skolornas rektorer och kontaktpersoner i augusti, innan skolstarten.