fi | se
Webbkarta

Framsidan
Vad är handboken?
En KiVa Skola är en skola som jobbar mot mobbning Handbok för föräldrar i ett nötskal
Grundinformation om mobbning
Vad är mobbning? Mobbningens former Mobbning berör hela klassen Vad beror mobbning på? Hur känner jag igen en mobbad elev?
Åtgärder mot mobbning i skolan och hemma
Åtgärder i skolan
Åtgärder hemma
Litteratur och webbsidor
Facklitteratur Webbsidor

Åtgärder i skolan

ÅTGÄRDER I SKOLAN

KiVa Skola-programmet

KiVa Skola är ett riksomfattande program, som baserar sig på omfattande forskningsresultat och som finansieras av undervisningsministeriet. Programmet är utvecklat som ett arbetsredskap för att stöda vuxna som arbetar med att stoppa och förhindra mobbning. Programmet är riktat till grundskolans årskurser 1–9.

Åtgärder i hela skolan

KiVa Skola-programmet erbjuder hela skolans personal information om mobbning och hur man ingriper i den, och har som mål att förbinda hela skolans personal till att jobba mot mobbning. Programmet innehåller material för skolans mötesdagar och föräldramöten. För att göra vuxennärvaron synligare under rasterna får rastvakterna reflexvästar, som påminner både eleverna och rastvakterna själva om att rastvakternas uppgift är att få eleverna att känna sig trygga under rasterna.

Åtgärder i klassen

För årskurserna 1–6 innehåller KiVa Skola-programmet 10 dubbellektioner (2 x 45 min.) med tillhörande uppgifter mellan lektionerna. Dessa verkställs under ett läsår i årskurserna 1 och 4. Eleverna i dessa årskurser har en KiVadubbellektion ungefär en gång i månaden. I de högre årskurserna (åk 7–9) förverkligas programmet i form av fyra KiVa-teman, antingen som en serie lektioner eller som temadagar under årskurs 7. I lektionerna ingår diskussioner om bl.a. vikten av respekt i människorelationer, att vara med i gruppsammanhang och mobbning, och till lektionerna hör också varierande övningsuppgifter och grupparbeten. Programmets lektioner och teman kompletteras av KiVa-dataspelet (åk 1–6) och den virtuella inlärningsmiljön KiVa Street (åk 7–9). KiVa-spelet utspelar sig i en virtuell skolmiljö, där eleverna får öva sig på olika sätt att stå emot mobbningen och får feedback på sina handlingsmodeller. På KiVa Street kan de unga besöka olika ställen (t.ex. nätcaféet, biografen), där de kan lära sig mera om sig själva och om mobbning. De eleverna som har en internetansluten dator hemma kan även besöka Streeten och spela KiVa-spelet på sin fritid. Be ditt barn visa dig KiVa-spelet och Streeten!

Det centrala målet med arbetet på klassnivå är att påverka eleverna så att de istället för att stöda mobbaren ställer sig på den mobbades sida och visar att de inte godkänner mobbning. Det är möjligt att få ett slut på mobbningen då hela gruppens ansvarskänsla väcks och det sker förändringar i gruppnormerna.


Åtgärder i enskilda mobbningsfall

KiVa Skola-programmet koncentrerar sig inte enbart på att förebygga mobbning, utan också på att ingripa i pågående mobbningsfall så effektivt som möjligt. I varje skola som deltar i programmet fungerar ett KiVa-team, som består av minst tre lärare eller andra vuxna ur personalen. Teamets medlemmar har deltagit i fortbildning och fått lära sig åtgärder för hur de ingriper i enskilda mobbningsfall. Teammedlemmarna fungerar som skolans experter i frågor som rör mobbning.

När en förälder tar kontakt med skolan eller en elev berättar om mobbningen för läraren, tar läraren först ställning till om det är fråga om systematisk mobbning, en mera tillfällig konflikt, ett gräl mellan barnen eller att någon blivit sårad p.g.a. ett missförstånd. För alla de fall som uppfyller kännetecknen på mobbning förmedlas informationen vidare till KiVa-teamet, som börjar utreda fallet och diskuterar med de olika parterna. Teammedlemmarna diskuterar först med den mobbade eleven och därefter enskilt med varje elev som deltagit i mobbningen. Efter det träffas de barn som deltagit i mobbningen ännu i grupp. När man har kommit överens om hur de ska ändra sitt beteende, bestämmer man en ny träff, en s.k. uppföljningsdiskussion. Teamet träffar både den mobbade eleven och de elever som mobbat för att kontrollera och försäkra sig om att mobbningen faktiskt har upphört.

Föräldrarna informeras alltid om deras barn har varit involverat i ett fall som behandlats av teamet. Vid behov kan föräldrarna bli ombedda att komma till skolan för att reda ut saker. I första hand sköts diskussioner som handlar om mobbning ändå mellan skolans vuxna och eleverna.

På skolnivå är KiVa Skola-programmets mål

att erbjuda hela skolans personal grundläggande information om mobbning och hur man ingriper i den, samt att få personalen att förbinda sig till antimobbningsarbetet. Via programmet får rastvakterna synliga västar som är försedda med KiVa-logon. På klassnivå strävar man efter att påverka eleverna så att de istället för att stöda mobbaren skulle ställa sig på den mobbades sida och visa att de inte godkänner mobbningen. På elevnivå koncentrerar man sig på att så effektivt som möjligt reda ut framkommande mobbningsfall. Den centrala arbetsformen består av utredningsdiskussioner som baserar sig på en på förhand överenskommen struktur. Till utredningarna hör alltid uppföljningsdiskussioner, där man försäkrar sig om att de önskade förändringarna har skett.