KiVa Skola - Det gör vi tillsammans!

Meddelanden » Årets KiVa Skola 2014 är Korian koulu i Kouvola

Årets KiVa Skola 2014 är Korian koulu i Kouvola

09.09.2014

Korian koulu i Kouvola utnämdes till årets KiVa skola2014

Korian koulu, som använder KiVa Skola-programmet somutvecklats vid Åbo universitet, har exemplariskt arbetat för att minskamobbning. Korian koulu, som finns i Kouvola, utnämndes till årets KiVa skola2014. I valet uppmärksammades speciellt långsiktigt antimobbningsarbete och ettmångsidigt och högklassigt bruk av KiVa Skola-programmet.

KiVa Skola-programmet har funnits till förfogande föralla grundskolor i Finland fr.o.m. hösten 2009. Även före detta deltog Koriankoulu som pilotskola i forskningen om programmets effekter, och har fungeratsom KiVa-resursskola för de närliggande skolorna inom ramen av det projekt somfinansierades av Utbildningsstyrelsen under åren 2012-2014.

I Korian koulu har såväl elever sompersonal systematiskt deltagit i de årliga situationskartläggningarna, därskolorna får feedback om sin egen situation och de förändringar som skett. Deansvariga för KiVa skola-programmet i Korian koulu har koordinerat och stöttanvändningen av programmet i skolan.

- I skolan har det hållits KiVa-lektioner, KiVa-spelenhar spelats och det har ordnats utredningssamtal med parterna i mobbningsfalleni skolan. Både lärarna och eleverna har upplevt att antimobbningsmetodernavarit effektiva. Speciellt har det skett en kraftig minskning av mängden eleversom blivit mobbade under de senaste åren, berättar en av KiVa Skola-programmetsdirektörer, specialforskare Elisa Poskiparta.

KiVa skola är ett antimobbningsprogram somutvecklats vid Åbo universitet med finansiering av undervisnings- ochkulturministeriet och programmet används av cirka 2.500 finländska grundskolor.Antalet mobbade elever har minskat med 23% under åren 2009-2014 och antaletelever som mobbar andra har minskat med 42%. Dessa siffror innefattar allaskolor som har svarat på den årliga situationskartläggningen under åren2009-2014.